Klauzula prawna

Pardubický kraj, REGON: 70892822 , z siedzibą Komenského náměstí 125, Pardubice, (w dalszej części nazywany również „Administrator“) jest Administratorem portalu internetowego Czechy-wschodnie.info, za pośrednictwem którego udziela informacji i świadczy usługi opisane w treści portalu (w dalszej części nazywane tylko „Portal“) na następujących domenach:

 • eastbohemiaconvention.cz
 • eastbohemiaconvention.com

Informacje dla użytkowników Portalu dotyczące ochrony danych osobowych

1) Przetwarzaniem danych osobowych na Portalu zajmuje się Pardubický kraj (Kraj pardubicki), REGON 70892822, z siedzibą przy ul. Komenského náměstí 125, Pardubice, (w dalszej części nazywany również „Administratorem“), będący również administratorem Portalu, za pośrednictwem którego udziela informacji i świadczy usługi zawarte w treści Portalu na podanych wyżej domenach.

2) Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych:

 • Imię i nazwisko: Mgr. David Venzara, MPA
 • Adres dla korespondencji: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • Adres elektroniczny: poverenec@pardubickykraj.cz
 • Telefon: 466 026 117, 601 169 693

3) Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w oparciu o obowiązek administratora wynikający z ustawy i określony w rozporządzeniu § 1 ust. 4 ustawy nr 129/2000 DzU., o krajach, w obowiązującym brzmieniu. W rozporządzeniu szczegółowo omówiono kwestę obowiązku dbałości o wszechstronny rozwój swojego regionu i potrzeb jego mieszkańców. Jednym z podstawowych wyznaczników dbałości o region kraju jest ruch turystyczny. Administrator za pośrednictwem wspomnianego Portalu udziela turystom podstawowych informacji o możliwościach zakwaterowania, wyżywienia i sposobach spędzania czasu wolnego na swoim terenie. Ze wspomnianej perspektywy kolejny obowiązek prawny określa ustawa nr 248/2000 DzU, o wspieraniu rozwoju regionalnego, w obowiązującym brzmieniu. Konkretnie jest tutaj mowa o rozporządzeniu § 14 ust. 3 podp. b) oraz c), zgodnie z którym Administrator zatwierdza i realizuje strategie rozwoju okręgu terytorialnego kraju, monitoruje i ocenia ich realizację (podp. b) ) oraz wspiera rozwój regionów wytyczonych w strategiach rozwoju okręgu terytorialnego kraju (podp. c) ). Zdefiniowane w ten sposób obowiązki kraj realizuje właśnie za pośrednictwem Portalu, który pomaga w lepszej orientacji przy planowaniu rozwoju regionalnego i określeniu środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

4) Jeśli zamówiłeś wysyłkę regularnego comiesięcznego biuletynu, do jego wysyłania jest wykorzystywany również Twój adres e-mailowy. Jeśli nie zechcesz odbierać biuletynu, wystarczy dokonać wylogowania z niego klikając link podany w wysłanym biuletynu. W ten sposób nastąpi wykasowanie Twojego adresu e-mailowego z bazy danych.

5) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie następuje automatyczna decyzja, na podstawie której poczyniono kroki czy podjęto środki, których przedmiotem byłaby ingerencja w prawa lub uzasadnione interesy obywateli.

6) Administrator dokonuje przetworzenia danych osobowych za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego, którym jest firma World Media Partners, s.r.o. z siedzibą przy ul. Táboritská 23, 130 00 Praha 3, REGON 26208075 (W dalszej części nazywany tylko „Podmiotem przetwarzającym"). Podmiot przetwarzający jest właścicielem i administratorem systemu informacyjnego CZeCOT (więcej informacji pod adresem www.czecot.info), w ramach którego odbywa się gromadzenie a następnie przetwarzanie danych osobowych określonych w punkcie 12 niniejszej klauzuli i ich późniejsze umieszczenie na poszczególnych portalach.  Podmiot przetwarzający na podstawie umowy z Administratorem jest uprawniony i ma obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie i w sposób określony w niniejszych warunkach. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udzielonych przez użytkowników w celu ich wykorzystywania dla wszelkich portali administrowanych przez Podmiot przetwarzający lub przygotowywanych przez niego pod względem technicznym. Po zakończeniu umowy pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, wszelkich praw podanych w niniejszej klauzuli należy dochodzić wyłącznie u Podmiotu przetwarzającego, który po upływie ważności umowy zostanie ich Administratorem.

7) Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez konieczny okres, a mianowicie do momentu, w którym podmiot danych wyrazi swoją wolę nie figurowania na wspomnianym Portalu. Po otrzymaniu deklaracji o nie figurowaniu na Portalu, dane osobowe zostają zlikwidowane, o ile nie istnieje ustawowy powód ich zatrzymania. Takie prawo można również zastosować wobec danych dotyczących osoby prawnej. Również takie dane zostaną w przypadku braku zgody usunięte.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych mają Państwo prawo:

 • zażądania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • zażądania umożliwienia dostępu do Państwa danych osobowych,
 • zażądania korekty niedokładnych danych osobowych (jeśli sądzą Państwo, że dane osobowe przetwarzane przez kraj są niedokładne),
 • zażądania usunięcia Państwa danych osobowych, ew. zażądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • zażądania możliwości przeniesienia swoich danych osobowych, których udzielił/a Pan/Pani krajowi,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Państwa żądania zostaną należycie ocenione i zrealizowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

10) W każdej chwili można wyrazić swoją niezgodę odnośnie figurowania na wspomnianym Portalu. Swoją niezgodę można wyrazić w dowolnej formie, umożliwiającej jej przetworzenie, jednakże najlepiej skierować ją do pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, którego kontakt widnieje w punkcie 2 niniejszego dokumentu. Po wyrażeniu niezgody Państwa dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z punktem 7 niniejszego dokumentu.

 • Użytkownicy (zarejestrowani goście) Portalu mają możliwość sprawdzenia online, które z danych znajdują się w naszej ewidencji i całkowicie nieodpłatnie zaktualizować je po zalogowaniu się w https://users.czecot.com, ewentualnie zdezaktywować swoje konto w tym miejscu lub zażądać jego skasowania.
 • Właściciele prezentowanych obiektów i podmiotów mają możliwość aktualizacji swoich danych online i całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem administracji www.aktualizuj.me, ewentualnie zażądać dezaktywacji swojej prezentacji.

11) Swoich praw należy dochodzić u pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, którego kontakt widnieje w punkcie 2 niniejszego dokumentu.

12) W ramach Portalu przy użytkownikach  (zarejestrowanych gościach) są administrowane następujące dane osobowe:

 • adres e-mailowy,
 • inne dane, które zostaną dobrowolnie podane (imię i nazwisko, pseudonim, adres, telefon, data urodzenia).

13) W ramach Portalu przy prezentowanych obiektach, imprezach lub podmiotach mogą pojawić się dane, i to w następującym zakresie:

 • imię a nazwisko,
 • adres e-mailowy,
 • Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane (tj. gromadzone, przechowywane i dalej wykorzystywane) w szczególności w celu:
 • korzystania z usług świadczonych przez Administratora danych osobowych lub osoby trzecie, do których należą miasta w regionie i poszczególne regiony turystyczne na potrzeby ich prezentacji turystycznych i przewodników;
 • zarządzania kontami użytkowników i dostosowania usług udzielanych przez administratora danych osobowych do potrzeb i interesów poszczególnych użytkowników;
 • wysyłania biuletynów zgodnie z punktem 4), a mianowicie zgodnie z ustawą nr 480/2004 DzU., o niektórych usługach spółki informacyjnej, w brzmieniu późniejszych przepisów.

Prowadzenie systemu rezerwacji usług noclegowych

Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone do formularza rezerwacji usług noclegowych za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, którym jest spółka partnerska MITON, s.r.o., REGON 259 75 234, z siedzibą pod adresem Lihovarská 1060/12, Praha 9 (w dalszej części nazywany tylko „Podmiot przetwarzający SRUN"). Podmiot przetwarzający jest właścicielem systemu rezerwacji Previo (więcej informacji na www.previo.cz).

Wspomniany Podmiot przetwarzający SRUN przekazuje udzielone mu dane osobowe Podmiotowi przetwarzającemu, który generuje z nich konta użytkowników w ramach systemu informacji CzeCOT, które są wykorzystywane przez Portal.

Podmiot przetwarzający-SRUN na podstawie umowy z Administratorem systemu rezerwacji usług noclegowych spółką Destinační společností Východní Čechy (Spółka Destynacyjna Czechy Wschodnie), REGON: 75126842, z siedzibą przy ul. nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, jest uprawniony i ma obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie i sposobie określonych w niniejszych warunkach.

Wrogie ataki

Wszelkie działania mające na celu wykasowanie, przesunięcie lub zmianę treści stron internetowych portalu przeprowadzone przez osoby inne niż partnerzy uprawnieni do administrowania treścią, ataki zmierzające do zwolnienia lub uniemożliwienia wczytywania stron lub naruszenia niektórych ich funkcji, DoS, DDoS lub inne działania o podobnym charakterze będą traktowane jako czyn karny. W tym przypadku nie obowiązują powyższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Dane identyfikacyjne sprawcy zostaną bezzwłocznie przekazane policji i innym uprawnionym organom.

Gwarancja i odpowiedzialność

Administrator ani żaden jego pracownik, administrator portalu ani żaden spośród jego pracowników lub współpracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść stron internetowych portalu, nie gwarantuje poprawności lub kompletności informacji tutaj udostępnianych, grafiki, tekstu, linków lub dalszych materiałów i nie jest odpowiedzialny za żadne specjalne, pośrednie, uboczne lub inne szkody, włącznie z, ale nie tylko, utraconymi dochodami lub zyskiem, mogące powstać w związku z użyciem niniejszych materiałów. Treść nie jest w żaden sposób gwarantowana i dostępna całkowicie na własne ryzyko.

Ochrona praw autorskich

Portal jest dziełem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych jego części. Prawa autorskie są własnością Administrator, które jest również ich administratorem.
Zapisywanie fragmentów stron internetowych portalu na lokalnym komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja lub zapisywanie stron internetowych portalu w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Administrator jest zabronione.

Produkty i usługi partnerów, znajdujące się na stronach internetowych, informacje o nich oraz ich wizualne przedstawianie, jak również dalsze dzieła mogą być chronione dalszymi prawami osób zainteresowanych. Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm, osób, spółek i organizacji mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Na stronach internetowych tego portalu mogą znajdować się również dzieła autorskie innych osób.

Zakończenie

Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego odcięcia użytkownika od możliwości korzystania ze strony lub dostępu do tej strony w przypadku, kiedy uzna, że ze strony użytkownika nastąpiło naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej klauzuli lub któregokolwiek z obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku, kiedy uzna zachowanie użytkownika na stronach za nieodpowiednie lub niemożliwe do zaakceptowania.

Zastrzeżenie prawa do zmian

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku potrzeby. Wszelkie zmiany zostaną bezzwłocznie ogłoszone na niniejszej stronie.

Rezerwacja noclegu